srenfrru

Odluka o izboru kandidata

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

          На основу члана 50. члана 51. и члана 52. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 95/2018), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (1/2015), Кадровског плана за 2018. годину бр.66 од 22.01.2018. године и Одлуке о расписивању конкурса бр.1328 од 20.12.2018. године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, доноси

 

                                                                   Р Е Ш Е Њ Е                                                                

о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на радно место дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

 

          Ивановић Ана из Ивањице, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, бира се на радно место дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Специјалној болници за рехабилитацију у Ивањици, на одређено време у трајању од 2 (два) месеца са пуним радним временом.

                                                                  Образложење

          Дана 20.12.2018.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено време дипломираног правника бр.1328 и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.1316 дана 19.12.2018.године.

         Јавни оглас објављен је на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 10 дана од дана објављивања огласа.

         Протеком рока за пријаве, Конкурсна комисија је утврдила да су три заинтересована лица поднела пријаве и то: Ивановић Ана, Васиљевић Јелић Радица и Марковић Александар, сви из Ивањице.

        Увидом у приложену документацију Комисија је утврдила да кандидат Ивановић Ана испуњава све услове предвиђене Јавним огласом и о истом сачинила Записник са предлогом о избору кандидата. бр.1390 од 04.01.2019.године.

         Разматрајући напред наведени Записник са предлогом о избору кандидата, ВД директора донео је одлуку као у диспозитиву решења.

          Кандидатима који нису изабрани, уз ово решење бити враћена и документација приложена уз пријаве на конкурс.

Поука о правном леку:  Против овог решења запослени има право да изјави приговор ВД директору Специјалне болнице у Ивањици, у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

 

У Ивањици, дана 04.01.2019.године

 

 

                                                                                                                                СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

                                                                                                                                                                         ИВАЊИЦА

                                                                                                                                  ВД директора

                                                                                                                                     др Мирослав Поповић

                                                                                                                                        ____________________________

 

 

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search