srenfrru

REŠENJE O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME NA RADNO MESTO MEDICINSKI TEHNIČAR

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Број:

Датум: 03.07.2019.године

 

          На основу члана 50., члана 51. и члана 52. Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 95/2018), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (106/2018) и Одлуке о расписивању конкурса бр.730 од 18.06.2019.године, ВД директорa Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, др Мирослав Поповић, доноси

 

                                                                                                     Р Е Ш Е Њ Е                                                                     

о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на радно место медицински техничар

 

          Ивана Петровић, из Ивањице, бира се на радно место медицински техничар у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица,  на одређено време у трајању од 3 (три) месеца са пуним радним временом.

                                                                  Образложење

          Дана 18.06.2019.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку бр.730 о расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено време медицинског техничара бр.730 и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.729.

         Јавни оглас објављен је на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 8 дана од дана објављивања огласа.

         Протеком рока за пријаве, Конкурсна комисија је утврдила да су два заинтересована лица поднела пријаве и то: Ивана Петровић и Ивана Васовић.

         Увидом у приложену документацију Комисија је утврдила да кандидат Ивана Петровић испуњава све услове предвиђене Јавним огласом и о истом сачинила Записник од 03.07.2019.године са предлогом о избору кандидата.

 

          Разматрајући напред наведени Записник са предлогом о избору кандидата, ВД директора Мирослав Поповић донео је одлуку као у диспозитиву решења.

          Кандидату који није изабран, уз ово решење бити враћена и документација приложена уз пријаву на конкурс.

 

 

Поука о правном леку: Против овог решења кандидат има право да изјави приговор ВД директору Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, у року од 8 дана од дана достављања решења.

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

                  ИВАЊИЦА

                                                            ВД директора

                                                               др Мирослав Поповић

 

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search