srenfrru

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA PRJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME NA RADNO MESTO DIPLOMIRANI PRAVNIK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Број: 1173

Датум: 12.08.2019.године

 

          На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.106/2018), члана 192. став 1. тачка 1 Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17, 95/18-др.пропис), Одлуке о расписивању конкурса бр.1056/1 од 19.07.2019.године и Сагласности Министарства здравља бр.112-01-612/2019-02 од 20.05.2019.године, за пријем у радни однос на неодређено време 1 (једног) немедицинског административног радника са високом стручном спремом – дипломирани правник, ВД директорa Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, др Мирослав Поповић, доноси

                                                              О Д Л У К У                                                                      

о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време на радно место дипломирани правник

          Ана Ивановић из Ивањице, бира се на радно место дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица,  на неодређено време.

                                                                  Образложење

          Дана 19.07.2019.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку бр.1056/1 о расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос на неодређено време дипломираног правника и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.1056.

         Јавни оглас објављен је на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, као и на огласној табли Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 8 дана од дана објављивања огласа.

         Конкурсна комисија је утврдила да су два лица поднела пријаве и то: Ана Ивановић и Слађана Зечевић. Увидом у приложену документацију Комисија је утврдила да оба кандидата испуњавају услове конкурса, али је предност дала кандидату Ани Ивановић јер је иста завршила Правни факултет Универзитета у Београду са већим просеком оцена у односу на другог кандидата, а у истом року, а увидом у биографију и да исти кандидат већ има 6 месеци радног искуства у СБ за рехабилитацију Ивањица.

 

         О напред наведеном, дана 12.08.2019.године, Комисија је сачинила Записник са предлогом о избору кандидата.

          Разматрајући наведени Записник са предлогом о избору кандидата, ВД директора др Мирослав Поповић донео је одлуку о избору кандидата.

          Кандидату који није изабран, уз ову одлуку биће враћена и документација приложена уз пријаву на конкурс.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се покренути спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања одлуке.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

               ИВАЊИЦА

                                                            ВД директора

                                                               др Мирослав Поповић

 

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search