srenfrru

REŠENJE O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME NA RADNO MESTO POMOĆNI RADNIK U KUHINJI

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Број: 1486

Датум: 04.10.2019.године

 

            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (106/2018) и Одлуке о расписивању конкурса бр.1426 од 23.09.2019.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, др Мирослав Поповић, доноси

                                                              Р Е Ш Е Њ Е                                                                     

о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом помоћни радник у кухињи

          Снежана Тутуновић из Ивањице, бира се на радно место помоћни радник у кухињи у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица,  на одређено време у трајању од 3 (три) месеца са пуним радним временом.

                                                                  Образложење

          Дана 23.09.2019.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку бр.1426 о расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено време помоћног радника у кухињи и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.1427.

         Јавни оглас објављен је на огласној табли Националне службе за запошљавање, веб страници Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 8 дана од дана објављивања огласа.

         Протеком рока за пријаве, Конкурсна комисија је утврдила да се на расписани Јавни конкурс пријавило 5 кандидата и то следећа лица: Снежана Тутуновић, Стана Томићевић, Маја Ћурчић, Душица Симеуновић и Оливера Арсовић.

 

          На седници Конкурсне комисије, одржаној дана 03.10.2019.године, у присуству свих чланова Комисије, након увида у приложену документацију, Комисија је донела одлуку да, ВД директору, предложи кандидата Снежану Тутуновић за пријем у радни однос на одређено време на радно место помоћни радник у кухињи.

 

          Разматрајући Записник са предлогом о избору кандидата бр.1485 од 03.10.2019.године, ВД директор Мирослав Поповић донео је одлуку као у диспозитиву решења.

 

          Кандидатима који нису изабрани, уз ово решење бити враћена и документација приложена уз пријаве на конкурс.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се покренути спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања одлуке.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

                                                                                               ИВАЊИЦА

                                                            ВД директора

                                                               др Мирослав Поповић

                                                               ____________________

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search