srenfrru

REŠENJE O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME NA RADNO MESTO KONTISTA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Број: 1526

Датум: 10.10.2019.године

 

            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (106/2018) и Одлуке о расписивању конкурса бр.1474 од 30.09.2019.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, др Мирослав Поповић, доноси

                                                              Р Е Ш Е Њ Е                                                                     

о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време на радно место под називом контиста

          Милица Томић из Јесеништа, бира се на радно место под називом контиста у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица, на неодређено време са пуним радним временом.

                                                                  Образложење

          Дана 30.09.2019.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку бр.1474 о расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос на неодређено време на радно место под називом контиста и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.1473.

         Јавни оглас објављен је на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 8 дана од дана објављивања огласа.

         Протеком рока за пријаве, Конкурсна комисија је утврдила да се на расписани Јавни конкурс пријавило 1 лице и то Милица Томић.

 

          На седници Конкурсне комисије, одржаној дана 10.11.2019.године, у присуству свих чланова Комисије, утврђено је да кандидат испуњава све услове конкурса.

 

          Након увида у приложену документацију, Комисија је донела одлуку да, ВД директору, предложи кандидата Милицу Томић за пријем у радни однос на неодређено време на радно место под називом контиста.

 

 

 

 

          Разматрајући Записник са предлогом о избору кандидата бр.1525 од 10.10.2019.године, ВД директор Мирослав Поповић донео је одлуку као у диспозитиву решења.

         

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се покренути спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања одлуке.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

               ИВАЊИЦА

                                                            ВД директора

                                                               др Мирослав Поповић

                                                               ____________________

 

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search