srenfrru

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME NA RADNO MESTO POD NAZIVOM KAFE KUVARICA / SERVIRKA - 1 IZVRŠILAC

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Број: 1871

Датум: 19.12.2019.године

               

              На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-11888/2019 од 27.11.2019.године, Дописа Министарства здравља бр.112-01-1518/2019-02 од 09.12.2019.године и Одлуке о расписивању конкурса бр.1870/1 од 19.12.2019.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на неодређено време

                на радно место под називом кафе куварица/сервирка – 1 извршилац

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место:

- кафе куварица/сервирка

II

Услови за заснивање радног односа су:

 - завршена основна школа;

 - радно искуство у установи која обавља здравствену делатност у трајању од најмање 18 месеци;

III

Кандидати подносе следећа документа у затвореној коверти:

1. оверена фотокопија дипломе о завршеном основном образовању;

2. пријава на оглас са кратком биографијом;

3. фотокопија личне карте.

 

 

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање, веб страницама Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

                    ИВАЊИЦА

                                                             ВД директор

                                                               др Мирослав Поповић

 

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search