srenfrru

REŠENJE ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME LEKARA SPEC. FIZIKALNE MEDICINE

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Број: 135

Датум: 03.02.2020.године

 

            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (96/19), Одлуке о расписивању конкурса бр.79 од 21.01.2020.године, ВД директорa Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, др Мирослав Поповић, доноси

 

                                                              Р Е Ш Е Њ Е                                                                     

о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на радно место

лекар спец.физикалне медицине и рехабилитације

 

          Мирослав Никић, из Краљева, бира се на радно место лекар спец.физикалне медицине и рехабилитације у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица, на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом.

                                                                  Образложење

          Дана 21.01.2020.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку бр.79 о расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено време 1 лекара спец.физикалне медицине и рехабилитације и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.78.

         Јавни оглас објављен је на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 10 дана од дана објављивања огласа.

         Протеком рока за пријаве, Конкурсна комисија је утврдила да jе једно заинтересовано лице поднело пријаву - Мирослав Никић из Краљева.

        Увидом у приложену документацију, Комисија је утврдила да кандидат испуњава све услове предвиђене Јавним огласом и о истом сачинила Записник са предлогом о избору кандидата дана 03.02.2020.године.

 

 

          Разматрајући напред наведени Записник са предлогом о избору кандидата, ВД директор Мирослав Поповић донео је одлуку као у диспозитиву решења.

    

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се покренути спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања одлуке.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

        ИВАЊИЦА

                                                            ВД директор

                                                               др Мирослав Поповић

 

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search