srenfrru

I OVE GODINE KOD NAS MOŽETE ISKORISTITI VAUČERE ZA ODMOR 2020 god.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

 

Влада Републике Србије

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

 

На основу члана 7. Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије за 2020. годину, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ВАУЧЕРА

 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћење:

-         за услуге смештаја;

-         у угоститељским објектима изван града, општине, односно места пребивалишта корисника ваучера;

-         у трајању од најмање пет ноћења.   

Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ представља максимални износ средстава, који корисник може једном у току календарске године користити при субвенционисаном коришћењу услуга смештаја у угоститељским објектима, без обзира колика је вредност извршене услуге смештаја. Ваучер се може користити на територији Републике Србије, изузимајући територију градова Београда и Новог Сада (изузеће се не односи на здравствене установе које организују боравак и пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације, а пружају услуге смештаја и исхране трећим лицима у складу са прописима којима се уређује област угоститељства а које се налазе на територији ових градова).  

По завршетку коришћења услуга смештаја угоститељ је у обавези да кориснику изда фискални исечак за пружене услуге.

Фискални исечак мора да садржи све елементе прописане Законом о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 93/12), као и износ боравишне таксе, њеног ослобађања од плаћања или умањења у складу са прописима којима се уређује област угоститељства.

Физичко лице које угоститељске услуге пружа непосредно, по завршетку коришћења услуге смештаја у обавези је да кориснику изда посебан рачун. Физичко лице угоститељ посебан рачун својеручно потписује и исти садржи све прописане елементе из члана 34. став 2. Закона о угоститељству. (Препоручени образац посебног рачуна може се преузети са сајта Министарства).

У случају да физичко лице, као угоститељ, угоститељске услуге пружа преко посредника, посредник је у обавези да по завршетку коришћења услуге смештаја кориснику изда  фискални исечак, који мора да садржи све елементе прописане Законом о фискалним касама.

Посебан рачун који издаје физичко лице угоститељ, као и фискални исечак који издаје посредник, у случају да физичко лице пружа услуге смештаја преко посредника, не садржи податке о боравишној такси.

 

Ваучером се не могу плаћати исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса и др.

Ваучер се може користити закључно са 20.11.2020. године.

 

Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП ,,Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана односно период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не може да буде краћи од 30 дана.

 

 

II КО МОЖЕ БИТИ КОРИСНИК ВАУЧЕРА

Корисници ваучера могу бити:

1)      корисници права на пензију;

2)      незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде);

3)      корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита;

4)      корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање; 

5)      радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно;

6)      ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која не прелазе износ од

60.000 динара месечно;

7)      корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;

8)      носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се бави искључиво пољопривредом, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 10/13 – др.закон и 101/16).

Корисник ваучера може остварити право на субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима само по једном основу.

Подносилац пријаве стиче право на доделу ваучера ако је услов за остваривање права на ваучер остварио даном подношења пријаве.

Потенцијални корисник ваучера врши резервацију смештаја код угоститеља са објављене листе, на основу чега угоститељ издаје потврду о резервацији.

Не може се вршити резервацијa смештаја у угоститељским објектима који се налазе на општини, односно месту пребивалишта потенцијалног корисника ваучера.

Корисник ваучера је дужан да ваучер користи лично, искључиво за услуге смештаја у угоститељском објекту Угоститеља који је издао потврду о резервацији.

 НА ВАУЧЕРУ ЋЕ БИТИ ОДШТАМПАН НАЗИВ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ ЈЕДИНО МОЖЕ ИСКОРИСТИТИ ВАУЧЕР.

Листа угоститеља који учествују у реализацији шеме доделе ваучера биће објављена на интернет презентацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација најкасније 31.12.2019. године, и биће седмично ажурирана.

 

III УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

 

Попуњена пријава,  са  потребном документацијом, искључиво се подноси преко шалтера

ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Републике Србије.

 

Образац пријаве ће бити објављен на интернет страници Министарства.

Пријаву треба попуњавати читко и обавезно је потписати. Уз пријаву потенцијални корисник ваучера обавезно ставља на увид личну карту или пасош, као и потврду угоститеља да је извршена резервација смештаја на његово име. 

Као потврда о резервацији прихватаће се и потврда која је послата електронским путем, као емаил или скениран документ, који је потписан од стране угоститеља. Потврда треба да садржи период резервације и име и презиме лица на кога гласи.     

Уз пријаву се обавезно стављају на увид и следећи докази:

 

1)      Корисници права на пензију стављају на увид фотокопију решења о оствареном праву на пензију или оригинал пензионог чека односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију, за остале кориснике права на пензију. Изузетно, корисник права на пензију из иностранства подноси оригинални документ који издаје банка са територије Републике Србије, а којим се потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију.

2)      Радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно стављају на увид оригинал потврде о запослењу и оствареној заради  исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац или исплатни листић за зараду  исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава.

Корисник ваучера пријаву подноси лично и ставља на увид, односно прилаже потребну документацију.

Изузетно, за кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица и ратне војне инвалиди, као и цивилне инвалиде рата  подношење пријаве и стављање на увид потребне документације може извршити друго лице.

За малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава услов за доделу ваучера, пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ).

За сва напред наведена лица вршиће се провера испуњености услова преко овлашћених институција.

 

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА, РОKОВИ И РАНГИРАЊЕ

По објављивању листе угоститеља на сајту Министарства, потенцијални корисник ваучера врши резервацију и уз попуњену пријаву ставља на увид потврду о резервацији, личну карту или пасош, а за кориснике права на пензију и радно ангажована лица и напред наведену документацију. Пријава се предаје искључиво на шалтеру ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Србије, које ће се примати закључно са 15.10.2020. године. Пријава ће се евидентирати са тачним датумом и временом предаје.

 

Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП,,Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана односно период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не може да буде краћи од 30 дана.

 

Број пријава за доделу ваучера ограничен је расположивим буџетским средствима и рангирање пријава ће се вршити на основу датума и времена пријема на шалтеру ЈП „Пошта Србије”. 

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са нетачним подацима, односно документацијом, неће бити узете у разматрање.

V ВАУЧЕР, НАЧИН ДОСТАВЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА  

Вредност ваучера износи 5.000 динара.

Ваучер ће, поред основних елемената и назива угоститељског објекта за који је извршена резервација, садржати одштампане податке о кориснику ваучера (име, презиме, адреса, ЈМБГ).

Пријављеним лицима, која су стекла право на ваучер, Министарство, преко, ЈП “Пошта Србије“, доставља ваучере, лично на адресу, путем регистроване писмоносне пошиљке (резервисане поштанске услуге).

Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи и са њим се може плаћати само услуга смештаја.

Уколико укупна цена пружене услуге смештаја прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити сопственим средствима.

У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених услуга смештаја, корисник предаје ваучер угоститељу (као начин плаћања), без могућности повраћаја разлике у цени. По завршетку коришћења услуга смештаја, угоститељ попуњава и потписује ваучер, а корисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ, односно старатељ), својеручно потписује ваучер, као доказ да је услуга пружена.

 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

МОЛИМО ПОТЕНЦИЈАЛНЕ КОРИСНИКЕ ВАУЧЕРА ДА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈУ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ.

У случају неразумевања овог обавештења, додатне информације заинтересовани могу добити на интернет адреси Министарства трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, као и на бројеве телефона:  011/2606521 и 011/2606576.

МОЛИМО     ВАС     ЗА     СТРПЉЕЊЕ      И     РАЗУМЕВАЊЕ     УКОЛИКО       НАВЕДЕНЕ

 

ТЕЛЕФОНСКЕ ЛИНИЈЕ БУДУ ЗАУЗЕТЕ.

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ВАУЧЕРА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНО КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА СМЕШТАЈА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА 2020. година

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Име и презиме

 

ЈМБГ

 

Адреса пребивалишта или привременог боравишта корисника ваучера на коју се врши достава ваучера

 

____________________________________________

(улица и број, место)

____________________________________________

(поштански број и општина)

Контакт телефон

 

ПОДАЦИ ИЗ ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАЦИЈИ

Назив угоститељског објекта из потврде о резервацији

 

Период резервације смештаја

 

ПОДАЦИ О ОСТВАРЕНОМ ПРАВУ

КОРИСНИК САМ:

Oзначити са X

Подаци за тач.

2,3. и 7.

1.        Права на пензију - исплаћена пензија (унети број пензионог чека или број предмета ПИО, односно број решења)

 

2.        Право на пензију - није исплаћена пензија али има решење, (број предмета ПИО, односно број решења)

 

3.        Право на пензију из иностранства (подноси оригинални документ који издаје банка са територије Републике Србије, а којим се потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију)

 

4.        Незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде

 

5.        Права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварује у складу са Законом о социјалној заштити

 

6.        Права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварује у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању

 

7.        Радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од 60.000 динара нето месечно (унети матични број послодавца и износ зараде)

 

 

8.        Ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара нето месечно

 

9.        Права на накнаду за породичну инвалиднину по палом борцу

 

10.     Носилац активног породичног пољопривредног газдинства који се изјаснио да се бави искључиво пољопривредом и који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава

 

         

У складу са чл. 15. и 16. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018), ја,

________________________________________________

(унети име и презиме корисника)

дајем пристанак да надлежни државни органи у складу са чланом 5. Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији  Републике Србије,  ЈП „Пошта Србије“, Београд, као и  пружаоци услуга смештаја, користе и учине доступним  моје горе наведене податке у поступку доделе ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима.

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су тачни сви горе наведени подаци.

 

У _________________         

 

Датум:_____________  

Подносилац пријаве

 

_____________________________________

(лично или друго лице)

Пријава се подноси ЛИЧНО, осим за лица из тач. 5, 6, 8. и 9. из ове пријаве, за која може поднети друго лице.

За малолетно или пословно неспособно лице које испуњава услов из члана 4. Уредбе, пријаву подноси законски заступник (родитељ или старатељ).

 

 

ПОТВРДА О ЗАПОСЛЕЊУ И ОСТВАРЕНОЈ ЗАРАДИ

 

ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ

Назив привредног друштва, другог правног лица или предузетника

 

Матични број

 

 ПИБ    

 

Адреса седишта  

 

__________________________________________________

(улица и број)

 

__________________________________________________

(поштански број, општина/место)

 

 Телефоn

 

 

е-маил:

 

 

Контакт особа

 

 

 

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОМ ЛИЦУ СА ПРИМАЊИМА, КОЈА НЕ ПРЕЛАЗЕ ИЗНОС ОД 60.000 ДИНАРА МЕСЕЧНО

 

 

Име и презиме

 

 

 

ЈМБГ   

 

 

 Адреса 

 

 

__________________________________________________

(улица и број)

 

__________________________________________________

(поштански број, општина/место)

Запослен на радном месту

 

Нето износ остварене

зараде исплаћене у месецу који претходи месецу пријављивања за ваучер (навести месец за који се издаје потврда о исплаћеној заради)

 

 

        Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви горе наведени подаци   

        тачни.

 

              У _____________________                                                                                  

                                                                                                                        Одговорно лице

              Датум _________________

                                                                                                                                _________________________

                                                                                                                                                 (потпис)

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search