srenfrru

Р Е Ш Е Њ Е о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом сарадник у протоколу

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Број: 754

Датум: 12.06.2020.године

 

            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (91/19) и Одлуке о расписивању конкурса бр.677 од 28.05.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, др Мирослав Поповић, доноси

                                                                      Р Е Ш Е Њ Е                                                              

о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом сарадник у протоколу

          Гордана Ђуровић из Ивањице, бира се на радно место сарадник у протоколу у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица, на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом.

                                                                  Образложење

          Дана 28.05.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку бр.677 о расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом сарадник у протоколу и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.676.

         Јавни оглас објављен је на интернет страници Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 8 дана од дана објављивања огласа.

         Протеком рока за пријаве, Конкурсна комисија је утврдила да се на расписани Јавни конкурс пријавило 6 кандидата.

         

          Разматрајући Записник Комисије са предлогом о избору кандидата бр.753 од 12.06.2020.године, ВД директор др Мирослав Поповић донео је одлуку као у диспозитиву решења.

          Кандидатима који нису изабрани, уз ово решење бити враћена и документација приложена уз пријаву на конкурс.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се покренути спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања одлуке.

                                                                                                       ВД директор

                                                               др Мирослав Поповић

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search