srenfrru

Р Е Ш Е Њ Е о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом помоћни радник

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Број: 1381

Датум: 31.08.2020.године

 

            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, бр.58/20 – Анекс I ) и Одлуке о расписивању конкурса бр.1280 од 14.08.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, доноси

 

                                                              Р Е Ш Е Њ Е                                                                     

о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом помоћни  радник

 

          Слађана Стојковић из Ивањице, бира се на радно место под називом помоћни радник у Одсеку кухиње у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица, на одређено време у трајању од 3 (три) месеца са пуним радним временом.

                                                                  Образложење

          Дана 14.08.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку бр.1280 о расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено време помоћног радника у Одсеку кухиње и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.1279.

         Јавни оглас објављен је на интернет страници Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 8 дана од дана објављивања огласа.

         Протеком рока за пријаве, Конкурсна комисија је утврдила да се на расписани Јавни конкурс пријавио 1 кандидат, Слађана Стојковић.

 

          На седници Конкурсне комисије, одржаној дана 31.08.2020.године, у присуству свих чланова Комисије, утврђено је да кандидат испуњава услове предвиђене конкурсом и Комисија је донела одлуку да, ВД директору, предложи истог за пријем у радни однос.

 

 

          Разматрајући Записник са предлогом о избору кандидата, ВД директора др Рашко Пантовић, донео је одлуку као у диспозитиву решења.

          Поука о правном леку: Против ове одлуке може се покренути спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања одлуке.

 

                                                            ВД директора

                                                               др Рашко Пантовић

                                                               ____________________

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search