srenfrru

Р Е Ш Е Њ E о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време на радно место под називом медицинска сестра/техничар

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Број: 1726

Датум: 05.11.2020.године

 

            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.96/19, 58/20 – Анекс I), Одлуке о расписивању конкурса бр.1606 од 15.10.2020.године и Дописа Министарства здравља бр.112-01-1255/2020-02 од 06.10.2020.године о Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-7542/2020 од 28.09.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, др Рашко Пантовић, доноси

                                                                      Р Е Ш Е Њ Е                                                              

о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време на радно место под називом медицинска сестра/техничар

          Мирјана Томанић Костић из Ивањице, бира се на радно место под називом медицинска сестра/техничар у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица, на неодређено време са пуним радним временом.

                                                                Образложење

          Дана 15.10.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку бр.1606 о расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос на неодређено време на радно место под називом медицинска сестра/техничар и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.1608.

         Јавни оглас објављен је на интернет страници Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 8 дана од дана објављивања огласа.

         Протеком рока за пријаве, Конкурсна комисија је утврдила да се на расписани Јавни конкурс пријавило 6 кандидата:Мирјана Томанић Костић, Биљана Ресимић, Наташа Милетић, Тања Виторовић, Марија Боровић и Катарина Алексић Раковић.

 

          Након увида у приложену документацију, Комисија је сачинила записник са предлогом кандидата дана 05.11.2020.године, на основу ког је ВД директор др Рашко Пантовић, донео одлуку као у диспозитиву решења.

 

 

 

 

 

 

          Кандидатима који нису изабрани, уз ово решење бити враћена и документација приложена уз пријаве на конкурс.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се покренути спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања одлуке.

 

                                                                                                                 ВД директор

                                                                                                           др Рашко Пантовић

                                                                                                  ___________________

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search