srenfrru

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом 1 (једног) лабораторијског техничара

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Број: 223

Датум: 04.02.2021.године

               

           На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС“ бр.96/19 и 56/2020 – Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр._____ од 04.02.2021.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

1 (једног) лабораторијског техничара

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за радно место:

- лабораторијски техничар – 1 (један) извршилац;

II

Услови за заснивање радног односа су:

- средња медицинска школа, IV степен стручне спреме – смер лабораторијски техничар;

- најмање 6 месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар;

III

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи, IV степен стручне спреме – смер лабораторијски техничар;

- оверена фотокопија уверења или потврде о положеном стручном испиту;

- оверена фотокопија лиценце или решења о издавању лиценце;

- очитана лична карта;

- кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

 

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет страници Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће достављено свим кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

                                                                        ВД директора

                                                                          др Рашко Пантовић

 

 

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search