srenfrru

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем спремачице у радни однос на одређено време у трајању од 1 месеца

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Број: 1551

Датум: 03.09.2021.године

               

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС“ бр.96/19, Анекс I бр.58/20) и Одлуке о расписивању конкурса бр.1552 од 03.09.2021.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

     за пријем спремачице у радни однос на одређено време у трајању од 1 месеца              

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 1 месеца са пуним радним временом за радно место:

- спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, са описом послова предвиђеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица;

 

II

Услови за заснивање радног односа:

- завршена основна школа;

III

Кандидати подносе следећа документа у затвореној коверти:

- оверена фотокопија сведочанства о завршеном основном школовању;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте.

 

 

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

                                                                          V

Оглас објавити достављањем Националној служби за запошљавање, Министарству здравља и на интернет страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

                                                                        ВД директора

                                                                          др Рашко Пантовић

                                                                                              ____________________

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search