srenfrru

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем дипломираног правника у радни однос на одређено време

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

     Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 2 (два) месеца са пуним радним временом за радно место:

- дипломирани правник за правне кадровске и административне послове

     Услови за заснивање радног односа су:

- завршен Правни факултет (VII степен стручне спреме)

- положен правосудни испит

- познавање рада на рачунару

     Уз пријаву се подносе следећа документа:

- оверена фотокопија дипломе

- оверена потврда о положеном правосудном испиту

- лична и радна биографија

- фотокопија личне карте

     Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

     Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

     Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

     Пријаве се могу послати  поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

     Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон : 032/661-305.

ВД ДИРЕКТОРА

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search