srenfrru

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Број: 495

Датум: 30.04.2019.године

 

          На основу члана 50., члана 51. и члана 52. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 95/2018), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (106/2018) и Одлуке о расписивању конкурса бр.341 од 02.04.2019.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, др Мирослав Поповић, доноси

 

                                                                                                                                                           Р Е Ш Е Њ Е                                                                     

о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на радно место помоћни радник у кухињи

 

          Олгица Савић из Ивањице, бира се на радно место помоћни радник у кухињи у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица,  на одређено време у трајању од 3 (три) месеца са пуним радним временом.

                                                                  Образложење

          Дана 02.04.2019.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку бр.341 о расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено време помоћног радника у кухињи и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.340.

         Јавни оглас објављен је на огласној табли Националне службе за запошљавање и на сајту Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 10 дана од дана објављивања огласа.

         Протеком рока за пријаве, Конкурсна комисија је утврдила да је једно лице конкурисало на напред наведено радно место и то Олгица Спасић из Ивањице.

        Увидом у приложену документацију Комисија је утврдила да кандидат испуњава све услове предвиђене Јавним огласом и о истом сачинила Записник бр.496 од 30.04.2019.године.

 

          Разматрајући напред наведени Записник, ВД директор др Мирослав Поповић донео је одлуку као у диспозитиву решења.

       

Поука о правном леку: Против овог решења кандидат има право да изјави приговор ВД директору Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, у року од 8 дана од дана достављања решења.

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

                   ИВАЊИЦА

                                                            ВД директор

                                                               др Мирослав Поповић

 

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search