srenfrru

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Број: 375 Датум: 08.04.2019.године На основу члана 50., члана 51. и члана 52. Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 95/2018), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.106/18) и Одлуке о расписивању конкурса бр.374 од 08.04.2019.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време 2 (два) лекара спец. физикалне медицине и рехабилитације I Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за радно место: - лекар спец. физикалне медицине и рехабилитације – 2 (два) извршиоца II Услови за заснивање радног односа су: - завршен Медицински факултет ( Спец.физикалне медицине и рехабилитације), - положен стручни испит, - најмање 6 месеци радног искуства у звању - лекар спец. физикалне медицине и рехабилитације. III Уз пријаву се подносе следећа документа: - оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету – спец.физикалне медицине и рехабилитације, - пријава на оглас са кратком биографијом, - оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту. IV Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему. V Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање. Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. VI Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 032/661-305. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА ВД директор др Мирослав Поповић

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Број:

Датум: 27.03.2019.године

 

                   На основу члана 50., члана 51. и члана 52. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 95/2018), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (106/2018) и Одлуке о расписивању конкурса бр.259 од 15.03.2019.године, ВД директорa Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, др Мирослав Поповић, доноси

 

                                                              Р Е Ш Е Њ Е                                                                      

о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на радно место виши физиотерапеут

 

          Александар Милутиновић из Ивањице, бира се на радно место виши физиотерапеут у Специјалној болници за рехабилитацију Ивањица,  на одређено време у трајању од 2 (два) месеца са пуним радним временом.

                                                                  Образложење

          Дана 15.03.2019.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, донео је Одлуку бр.259 о расписивању Јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено време вишег физиотерапеута и Одлуку о образовању Конкурсне комисије бр.256 дана 14.03.2019.године.

         Јавни оглас објављен је на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, са роком за подношење пријава 10 дана од дана објављивања огласа.

         Протеком рока за пријаве, Конкурсна комисија је утврдила да су четири заинтересована лица поднела пријаве и то: Тања Станић, Милован Милуновић, Александар Милутиновић и Слађана Синђелић, сви из Ивањице.

        Увидом у приложену документацију Комисија је утврдила да кандидат Александар Милутиновић испуњава све услове предвиђене Јавним огласом и о истом сачинила Записник са предлогом о избору кандидата бр.317 од 27.03.2019.године.

 

          Разматрајући напред наведени Записник са предлогом о избору кандидата, ВД директора Мирослав Поповић донео је одлуку као у диспозитиву решења.

          Кандидатима који нису изабрани, уз ово решење бити враћена и документација приложена уз пријаве на конкурс.

 

 

Поука о правном леку: Против овог решења кандидат има право да изјави приговор ВД директору Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, у року од 8 дана од дана достављања решења.

 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

              ИВАЊИЦА

                                                                                                                                                                                               ВД директора

                                                                                                                                                                                           др Мирослав Поповић

 

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search