srenfrru

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време на радно место под називом радник обезбеђења без оружја/чувар број 3

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Број: 589

Датум:12.04.2021.године

               

 

             На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС“ бр.96/19, 58/20 – Анекс I), Дописа Министарства здравља бр.112-01-204/2021-02 од 24.03.2021.године о Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-1725/2021 од 26.02.2021.године и Одлуке о расписивању конкурса бр.588 од 12.04.2021.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

                                                            ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на неодређено време на радно место под називом радник

                                           обезбеђења без оружја/чувар број 3

                                                                          I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место:

- радник обезбеђења без оружја/чувар број 3, са описом послова из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице.

                                                                         II

Услови за заснивање радног односа су:

- средња стручна спрема;

III

Кандидати достављају следећа документа у затвореној коверти на којој је потребно нагласити за које радно место се иста прилажу:

- оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте.

                                                                           IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

                                                                            V

Оглас објавити на огласној табли и интернет страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                                             VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

                                                                                              ВД директора

                                                                                        др Рашко Пантовић

                                                                                 ___________________________

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search