srenfrru

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос конобара (1 извршилац) на одређено време у трајању од 2 месеца

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Број: 933

Датум: 11.06.2021.године

               

 

          На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС“бр.96/19, 58/20 - Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр. 932 од 11.06.2021.године за пријем у радни однос на одређено време 1 (једног) конобара, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

                                                                                                                              за пријем у радни однос конобара (1 извршилац)

                                                                                                                                    на одређено време у трајању од 2 месеца

                                                          

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 2 месеца са пуним радним временом за радно место:

- конобар, са описом послова предвиђеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица;

 

II

Услови за заснивање радног односа су:

-  средња стручна спрема – смер за конобара (III степен).

III

Потребно је доставити следећа документа у затвореној коверти и на истој нагласити за које радно место се подноси документација:

- оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању;

- пријава на конкурс са биографијом;

- фотокопија личне карте.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305

                    ВД директора др Рашко Пантовић

O nama

Predstvljamo vam Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji. Nadamo se da ćete se odlučiti da nas posetite i uverite se u kvalitet naših usluga.

Korisne informacije

Search